Vraťme náves Nebovidům: projekt návsi s participací veřejnosti

Revitalizace návsi a zahrady obecního úřadu v Nebovidech iniciovaná občanským sdružením Nebovidská tvrz a podpořená grantem nadace VIA.

Fotky z realizace a života návsi postupně umisťuje sdružení Nebovidská tvrz na svůj facebookový profil https://www.facebook.com/NebovidskaTvrz.

Participace obyvatel na tvorbě návrhu

První plánovací setkání

První plánovací setkání s občany začalo přímo na procházce řešenými prostory individuální prací s pracovními listy, aby se všichni se tak mohli dobře připravit. Vlastní diskuse proběhly v sále obecního úřadu. Formou brainstormingu ve skupinách vznikl seznam problémů a hodnot dnešního stavu a seznam aktivit a akcí, které by mělo být možné na návsi podnikat. Ve všech seznamech byly poté stanoveny priority a prodiskutován ještě charakter návsi a dílčích prostorů. Veřejný zápis setkání je ve formě listů tabulky ke stažení níže.

Druhé plánovací setkání

Na základě výstupů prvního setkání jsme vytvořili tři pracovní varianty jako podklad pro další diskusi a zpětnou vazbu. Pracovní varianty jsou níže ke stažení. Cílem přitom nebylo jednu z variant vybrat, ale získat dostatek komentářů k vytvoření finálního řešení. Na druhém plánovacím setkání byly diskutovány otázky, které jsme považovali za důležité, a proběhlo připomínkování variant.

Pracovní varianty

Pro druhé plánovací setkání jsme připravili tři varianty, obsahující půdorysný plán řešení, perspektivní skicu a ilustrativní obrázky navrhovaných prvků.

Pracovní varianta “altán”

Varianta využívá nosné konstrukce dočasné stavby skladu a přetváří ji na altán, sloužící zároveň jako přístřešek pro čekání na autobus. Využívá zčásti i stávající rušivý plot a přetváří ho na treláž ve tvaru „zeleného cimbuří“. Před tvrzí odkazují na středověkou historii bylinky v pravoúhlém rastru vyvýšených záhonů.

Pracovní varianta “lavička”

Nosným prvkem je víceúčelová lavička, sloužící zároveň také jako podstavec pro Jesličky, prolézačka a stříška autobusové zastávky.  Návrh taktéž využívá nosné konstrukce dočasné stavby skladu a přetváří ji na pergolu.

Pracovní varianta “palisáda”

V této variantě sklad mizí a dominantní úlohu přebírá palisáda se strážní věží, která spolu s labyrinty volně cituje středověké inspirace. Strážní věž slouží jako přístřešek při čekání na autobus.

Finální řešení studie

Na základě zpětné vazby k variantám na druhém plánovacím setkání jsme vytvořili finální studii návsi.

Na zpětnou vazbu z 2. setkání reaguje takto:

  • V místě dnešního skladu je navržen menší přístřešek (čekání na BUS) a pergola s vistárií.
  • Bude použitý labyrint, jednou v dlažbě, jednou v bylinkách.
  • Použijeme štěrkové záhony na návsi i před vstupem do budovy úřadu.
  • Vánoční strom bude před tvrzí (var. Altán a Lavička) a bude sezónní.
  • Betonové zídky před úřadem budou odstraněny a zahrádka i štěrkový záhon budou v modelovaném svahu; osázení svahu zahrádky však bude nadále evokovat její jistou uzavřenost.
  • V zahrádce bude ponechána možnost vytvořit jezírko zásobované dešťovou vodou ze střechy úřadu a vrbičkového domku.
  • V trávníku zahrádky budou doplněny jarní kvetoucí cibuloviny.