Územní studie Ruzyně - demonstrační projekt

Územní studie nové čtvrti na brownfieldu Ruzyně je demonstračním projektem, kterým chceme ukázat, jak by ve středoevropských podmínkách mohlo fungovat a vypadat opravdu trvale udržitelné město.

Autoři: Petr Klápště a Eva Klápšťová + Milan Valeš, Lucie Tomcová, Jana Hořická, Marek Bečka, Tereza Hánlová

Vize: čtvrť s malou ekologickou stopou

Město se zdravým vodním režimem a mikroklimatem: Vsakování dešťové vody v parteru a na zelených střechách zpomaluje odtok, udržuje přirozenou hladinu podzemní vody a podporuje růst vegetace, voda ve veřejném prostoru získaná čištěním šedé odpadní vody zvlhčuje vzduch a reguluje teplotu, zeleň vzduch ionizuje, zvlhčuje, vyrovnává extrémní teplotní výkyvy, snižuje prašnost.
Město s identitou a příběhem: V ponechané zeleni a budovách nese stopu historie, jasné dominanty a osy umožňují orientaci, každá oblast zástavby má svůj od okolí odlišný charakter, lidské měřítko a pestrost zástavby a veřejných prostor město zútulňují, voda ve veřejném prostoru oživuje.
Město šetřící energii: Struktura zástavby umožňuje využívat solární zisky jako teplo i elektrickou energii, redukce energie na dopravu managementem poptávky  omezováním individuální automobilové dopravy (přednost chodců a cyklistů, zpomalování aut, redukce parkování, podpora car-free a car-sharing) a polyfunkčností, přírodě blízké úpravy veřejného prostoru omezující nutnou údržbu ploch, které nejsou intenzivně pobytové.
Město uzavřených materiálových toků: Šedá voda se čistí a znovu užívá na závlahy či splachování, komunitní zahrádky, městská farma, extenzivní vysokokmenné sady a individuální zahrádky produkují ovoce a zeleninu v místě, bioodpad se kompostuje.
Soudržné město: Pestrost zástavby přináší sociální diverzitu, veřejný prostor s omezením aut je bezpečný a vede k setkávání, jsou dostupné služby (škola, školka, sociální služby, rekreace) a veřejná doprava, podporuje se co-housing jako cesta k budování komunity a vztahu k místu.
Zelené město: Provázání zelených prostorů umožňuje snadnější migraci drobných živočichů a rostlin, přírodě blízká podoba parkových úprav využívající přirozené skladby společenstev zvyšuje ekologickou stabilitu a pestrost zelených ploch zvyšuje biodiverzitu, souvislé zelené pásy umožňují lepší provětrávání města a vytvářejí procházkové okruhy.

Etapizace

1.  etapa: Smyslem 1 etapy je odstranit nejméně atraktivní objekty (největší hala, málo využitý areál, vybydlená školka), zajistit základní propojení (do Šárky a obory Hvězda a mezi nimi, na vlak, tramvaj, autobus) a založit vodní systém (kořenové čističky, potůček, jezírko) dávající území identitu. Občanská infrastruktura: kostelní náměstí s okolními obchody a službami, školka a dům sociálních služeb (denní stacionář / domov pro seniory).
2. etapa: Druhá etapa uzavírá kostelní náměstí, doplňuje školu a další bydlení, přitom nezasahuje do armádního hrazeného areálu. Vznikající soubor má v tuto chvíli kompletní občanskou infrastrukturu i důležitá propojení. 
Etapa 3a: Pro uvolnění části armádního areálu je nutné zprovoznění administrativního komplexu.
Etapa 3b: Pro výstavbu navazující na sídliště je nutné zrekonstruovat uliční profil.
 

Přiložený soubor projektu