Soutěžní projekt na budovu radnice a úpravu náměstí

Budova úřadu zachovává z úcty k minulosti a kontinuitě uliční fasádu stávajícího domu a doplňuje ho novostavbou obdobného měřítka; působí civilně. Vstupní prostor s infocentrem otvíráme do náměstí v místě setkání pěších tras. Víceúčelový sál s terasou směřuje ke klidnému prostoru potoka; spolu s foyer může fungovat nezávisle.
Předprostor radnice je zklidněný s vozovkou a chodníky v jedné rovině a zpevněným prostorem pro setkávání či menší akce. Stromořadí ohraničuje klidovou část náměstí.
radnice 01
radnice 02
radnice 03
radnice 04

 

Přístup k návrhu

Budovu úřadu navrhujeme civilní a přívětivou, adekvátní malému městu. Důležité prostory obracíme směrem do náměstí a částečně oddělujeme úřední provoz od provozu víceúčelového sálu pro zvýšení flexibility provozu.
Požadavek na energeticky nulový dům neumožňuje při dodržení požadované ceny a pasivního konceptu zachovat celou stávající budovu. K udržitelnosti patří ale i úcta k minulosti a kontinuitě a veřejná správa může jít příkladem. Kompromisně zachováváme alespoň uliční fasádu stávajícího domu, která bude po opravě ozdobou náměstí. Zachováváme lípu ve dvoře.
Fasády navrhujeme v tónech důstojné bílé barvy, v různých strukturách. Příjemně hladká a čistě bílá je ve vstupních nikách, v přímém kontaktu s osobami. Většina přístavby je opatřena vlnkovitě strukturovanou omítkou, odkazující na všudypřítomný fenomén vody — ať už léčivé slatinné, tok Javorky nebo vysokou hladinu spodní vody.

Uspořádání a dispozice

Vstupní prostor s infocentrem (front-office) otvíráme do náměstí v místě přirozeného uzlu, kde se schází pěší trasy napříč náměstím i od jihu podél fasád domů. Víceúčelový sál spolu se zasedací místností směřují ke klidnému prostoru potoka. Přisazujeme dřevěnou palubu s pergolou, která může při některých akcích rozšířit prostor sálu. Společný foyer sálu a zasedací místnosti může fungovat nezávisle. Blok kanceláří odborů je umístěn vlevo od vstupu, kanceláře vedení města pak v klidné zóně v patře.
Budova se může dále rozvíjet k severu nad parkování. Parkování se může dle potřeby rozvíjet dále do zahrady.

Konstrukční řešení

Objekt je navržen jako železobetonový skelet s těžkými vápenopískovými vyzdívkami pro zvýšení tepelné akumulace budovy, založený na vrstvě pěnového skla. Vestavba ke starým zdem je izolována kalciumsilikátem. Nad historickými zdmi je navržena střecha ze sbíjených vazníků, vysoká jako původní objekt. Ostatní střechy jsou ploché, ozeleněné.
Tepelnou stabilitu v létě zajišťují vnější žaluzie, stínění zelení, tepelná akumulací budovy a noční předvětrání budovy díky okolní zeleni a Javorce. Řízené větrání je vícezónové. Instalace jsou vedeny pouze v podhledech v chodbách. Vytápění je teplovodní. Zdroji energie jsou fotovoltaické panely a plynový či peletkový kotel. Princip dispozic umožňuje kombinaci jakýchkoliv možných zdrojů v čase.
Konstrukce přístřešku pro auta je z pohledového betonu, podepřená ocelovými sloupky. Vestavba kolárny je řešena v civilním dřevěném obložení.

Úprava veřejného prostranství a okolí radnice

V úzkém náměstí s krajskou komunikací dáváme důraz na nejširší prostor před radnicí, jako prostor rozhledů, setkávání a aktivit městského významu. Předprostor je zklidněný s vozovkou a chodníky v jedné rovině, členění je naznačeno pouze různou skladbou kamenné dlažby.
Náměstí je řešené lineárně, se stromořadím oddělujícím klidovou část náměstí od rušné komunikace. Dopravu zpomalujeme šikanami, ohraničenými štěrkovými trvalkovými záhony s vyšší mírou autoregulace. Tvarosloví tak využívá soudobější podoby typických prvků ve městě — květinových záhonů a stromořadí.
Mobiliář náměstí sestává z pouze jednoduchých dřevěných kvádrů k sezení a pítka.
Prostor pro odstavení kol či aut návštěvníků je poblíž vchodu do radnice, zaměstnanci a služební auta parkují ve dvoře. Dvůr samotný je přístupný jak pro zaměstnance na přestávky, tak provozu ze společenského sálu — proto je plocha volná a flexibilní, pouze od severně položeného pozemku odstíněná zelení.
Pobytovými schody zpřístupňujeme koryto potoka. Terasa sálu,s možností uzavření,  je předělem mezi veřejným prostranstvím a dvorem radnice.

Doplňující informace — zajištění parametrů pasivní stavby

Princip řešení
Objekt je navržen jako kompaktní, což má zásadní vliv na energetickou úspornost. Orientace oken je zejména východní, západní a jižní, dle dispozice. K severu je větší prosklení ponecháno pouze do podatelny a zasedačky s výhledem do dvorku a lípy. Energetická úspornost (parametry pevných obvodových konstrukcí) musí být v rámci studie optimalizována, například v programu pro pasivní domy PHPP. Na prvním místě eliminujeme tepelné ztráty, teprve na druhém řešíme zdroje.

Konstrukční řešení
Konstrukce jsou těžké, z železobetonového skeletu a vápenopískových vyzdívek. Z důvodů energetických úspor a komfortního vnitřního prostředí jsou konstrukce ponechány v co největší míře bez podhledů pro zvýšení tepelné akumulace budovy. Podhledy jsou pouze v chodbách s instalacemi řízeného větrání a elektroinstalacemi.
Stávající rohové zdi budou podříznuty, izolovány proti zemní vlhkosti a sanovány.

Tepelně-izolační obálka
Pro eliminaci tepelných vazeb je celý objekt založen na pěnoskle. Izolace stěn je spojitá. Ve vestavbě je mezi vápenopísek a starou zeď vložena vezdívka z kalciumsilikátu či jiné nenasákavé tepelné izolace dle energeticky optimalizačního výpočtu a vlhkostních poměrů. Atiky jsou navrženy z plynosilikátu.

Okenní výplně
Okenní výplně v přístavbě jsou osazeny v rovině tepelné izolace. Okna budou dřevěná, s trojskly, s optimalizovanými parametry Ug a g dle orientace ke světovým stranám a zastínění.
Výplně ve staré fasádě budou zdvojené. Vnitřní dřevěné okno s dvojsklem bude umístěno do roviny kalciumsilikátové izolace. Vnější dřevěné okno s jednoduchým zasklením bude umístěno ve stávající poloze. Meziostění bude doizolováno aerogelem.