Revitalizace sídliště Podlesí

Autorský tým: Ing. Eva Klápšťová, Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., Ing. arch. Jan Márton, Ing. arch Markéta Hugová

Studie slouží k budoucí koncepční koordinaci úprav sídliště Podlesí a jeho bezprostředního okolí. Úpravy budou projektovány a realizovány postupně, po částech.
Studie vznikla na základě výstupů dvou veřejných plánovacích setkání. Na prvním setkání v analytické fázi vznikly podklady pro návrh variant řešení (vnímané problémy a hodnoty území a cílové aktivity a charakter) a na druhém setkání pak zpětná vazba k variantám. Výstupy obou setkání jsou podrobně popsány v samostatných dokumentech.

Návrh respektuje zvyklosti v sídlišti (parkování, poloha aktivit, zeleně či odpadu) a omezuje prostředky nutné pro investice ze strany města (jednoduchý návrh s možností fázování dle získaných prostředků a dotací).
Hodkovice 01
Hodkovice 02
Hodkovice 03
Hodkovice 04
Hodkovice 05

Území sídliště a jeho okolí je navrženo členit na několik pobytových prostorů, které se liší charakterem i aktivitami, pro které jsou v nich vytvořeny podmínky.

Sportovní, herní a rekreační aktivity jsou umístěny do těsného okolí na severozápad a severovýchod od sídliště v návaznosti na stávající fotbalové hřiště. V rámci vnitřních prostorů sídliště (vnitrobloků) byly ponechány pouze herní aktivity pro mladší děti do cca 5 -6 let a setkávání jejich rodičů. Vnitrobloky tak převážně slouží utilitárním funkcím jako je průchod a parkování. Vegetace tvořená převážné stromy a trvalými travními porosty zajištuje vhodné mikroklima a výhledy do zeleně.Blízké okolí Domu s pečovatelskou službou slouží pro rekreaci a fitness především jeho obyvatel.