Průběh návrhu stavby

Návrh stavby / studie

Průběh fáze návrhu stavby / studie

Návrh stavby / studii zahajujeme konzultacemi a sezeními se stavebníky nad jejich představami o projektu. Pokud je to možné, navazujeme na fázi komplexního zadání (viz další projekty a služby, fáze slouží k upřesnění vstupů pro koncepční řešení). Před započetím navrhování předáváme stavebníkům veškeré informace nutné pro jejich relevantní rozhodování během procesu návrhu, zejména v oblasti vzájemného vztahu prostorového členění, konstrukčního systému a nákladů. Pro pochopení používáme a sdílíme zkušeností z jiných obdobných realizací.

Na základě požadavků stavebníků navrhujeme varianty řešení, které nadále měníme a zpřesňujeme v dalších krocích. Varianty koncepce uspořádání pozemku a domu konzultujeme se stavebníky nad 2D schematickými skicami, zpočátku ručně kreslenými. Po schválení finální koncepce přenášíme návrh do digitální podoby pro zpřesnění rozměrů. Nadále tak bude možné konzultovat i nad 3D modelem stavby. 

Výsledkem fáze bude dispoziční řešení stavby včetně ověření rozmístění nábytku, objemové řešení budovy, výtvarné řešení fasád. V návrhu již počítáme se zvolenou konstrukcí stavby, pro niž bude návrh optimalizován.

Společně se stavbou navrhujeme také další prostory a stavby na pozemku, zejména ty, které se týkají pozdějšího stavebního řízení.

Ověření potřeby tepla na vytápění v Pasivhaus Projektierungs Paketu

Již ve studii objekt optimalizujeme z hlediska tepelných ztrát v PHPP tak, aby byla maximálně využita beznákladová či ekonomická řešení pro snížení tepelných ztrát stavby. Zejména se jedná o orientaci stavby, skladby konstrukcí, tvarovou efektivitu a řešení okenních otvorů.

PHPP – Pasivhaus Projektierungs Paket – je praxí ověřená metodika pro simulaci energetického chování budoucí stavby, schopná pracovat s minimálními nuancemi u staveb s nízkými tepelnými ztrátami.

Obsah dokumentace návrhu stavby / studie
 • Situace umístění staveb na pozemku v měřítku 1:200-250
 • Řešení dispozic v měřítku 1:100
 • Objemové řešení – řezy v měřítku 1:100
 • Pohledy na stavbu (fasády) v měřítku 1:100
 • Vizualizace stavby s napojením na pozemek
 • Protokoly z PHPP
 • Textová zpráva popisující energetickou koncepci, hlavní použité materiály a konstrukci.

Projekt pro územní řízení

Projekt slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí a přikládá se k žádosti o jeho vydání. Projekt pro územní řízení definuje účel stavby, její dispoziční a tvarové řešení, související nároky na správce inženýrských sítí. Vychází ze schválené územně-plánovací dokumentace a z požadavků investora i jiných subjektů, kterých se uvažovaná stavba bude týkat.

Součástí projektu je mimo stavební části také řešení inženýrských sítí, požární ochrana budovy a další projekty dle složitosti a nároků stavby. V této fázi spolupracujeme s inženýry, kteří se podílí také na následné fázi vytváření dokumentace pro stavební řízení, čímž zajišťujeme kontinuity návrhu a řešení.

U menších staveb, například rodinných domů, lze většinou tuto dokumentaci sloučit s dokumentací pro stavební řízení.

Projekt pro stavební řízení

Projekt pro stavební povolení řešíme v návaznosti na studii nebo projekt pro územní řízení. Zahrnuje veškeré stavby či úpravy na pozemku, které vyžadují povolení ve stavebním řízení. Projekt vydáváme v potřebné podrobnosti dle Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném novelizovaném znění.

Obsahem projektu pro stavební povolení je:

 • Stavební část – zpřesnění stavebního řešení nutné zejména pro statiku stavby
 • Statická část – kompletní řešení prvků konstrukce
 • Vytápění – výpočet tepelných ztrát budovy, návrh vytápění, energetické řešení (např. návrh fotovoltaických panelů či teplovodních solárních kolektorů, integrovaného zásobníku tepla apod.)
 • Řízené větrání – projekt větrání stavby
 • Vodovod a kanalizace – projekty vnitřního vodovodu a kanalizace, projekt řešení přípojek
 • Řešení silnoproudu a slaboproudu – projekt až do podrobnosti umístění svítidel, zásuvek a vypínačů, včetně elektropřípojky, řešení ochrany před bleskem a další části, například elektronické zabezpečení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Požárně-technické řešení stavby 

Veškeré projekty infrastruktury (vodovod a kanalizace vč. přípojek, elektro, řízené větrání, vytápění stavby) jsou řešeny jednostupňově, tzn. lze podle nich již realizovat. To vede ke snížení nákladů klienta.

Nedílnou součástí této fáze je pomoc stavebníkovi při jednání se stavebním úřadem a jinými účastníky během stavebního řízení, a to telefonicky či osobně dle míry závažnosti. Pokud si stavebník přeje, nabízíme vyřízení stavebního povolení (tzv. inženýring).

Projekt pro stavební povolení nebereme jako nutnou součást řešení stavby dané zákonem, ale příležitost ke kvalitní koordinaci spolupracujících profesí a stavebního řešení. Z těchto důvodů pracujeme na projektu sami a zpřesňujeme ho bez předávání dalším osobám. Pokud podle vydaného stavebního povolení probíhá poté i realizace stavby, celý proces je jednodušší a méně nákladný – proto je projekt pro stavební řízení nedílnou součástí kontinuálního procesu navrhování.

Projekt pro provádění stavby

Pokud jsou projekty vnitřní i vnější infrastruktury řešeny jednostupňově, týká se projekt pro provádění stavby pouze stavební části, případně zpřesnění statického řešení.

Prováděcí projekt zahrnuje dopracování návrhu stavby do finální fáze. Obsahuje dopodrobna specifikovanou konstrukci, stavební výkresy a stavební detaily včetně určení všech materiálů mimo povrchových úprav v interiéru.

Projekt slouží pro:

 • Přesný výkaz výměr a možnost porovnatelnosti rozpočtů stavebních firem, pokud je objednán také slepý výkaz výměr
 • Výběr stavební firmy, je-li stavba stavěna na klíč. Zde slouží dokumentace pro přesné nacenění stavby, takže při změnách na stavbě např. v materiálech je zřejmý i rozdíl cen jednotlivých řešení. Na přesné dokumentaci je možné postavit dobrou smlouvu a vyhnout se pozdějšímu placení tzv. víceprací.
 • Výběr více stavebních firem, je-li stavba realizována větším množstvím jednotlivých smluv. V tomto případě slouží dokumentace nejen jako přesný podklad pro realizaci, ale také jako podklad pro pochopení stavby jako celku. Práce jednotlivých firem potom vedou k výsledku zvolenému stavebníkem a architektem. Bez dokumentace se stavba často stává místem experimentů firem s rizikem narušení vlastností již provedených částí stavby. Mnohdy také dochází k degradaci užitných vlastností celé stavby kvůli nepochopení celku.
 • Stavbu svépomocí či částečnou stavbu svépomocí. Umožňuje stavebníkovi bez potřebného know-how pochopit celek stavby a směřovat jeho úsilí z hlediska získávání informací správným směrem. Dokumentace zajišťuje, že klíčové body stavby nebudou opomenuty. Dokumentace pro provedení stavby je v případě svépomocné práce v menším rozsahu a je častěji doplňována konzultacemi s architektem.

Prováděcí projekt není výrobní dokumentací, kterou na základě prováděcího projektu vypracovává dodavatel stavby nebo jednotlivého řešení. Především se jedná o konkrétní výrobky dodávané na stavbu (okna, schodiště apod.)

Ručíme za všechna řešení a detaily uvedené v prováděcí dokumentaci svým podpisem a razítkem autorizovaného architekta. V případě chybné volby detailu je stavebník oprávněn požadovat náhradu škody, krytou díky profesnímu pojištění architekta.

Autorsko-technický dozor stavby

Do této fáze zahrnujeme spolupráci se stavebníkem po předání dokumentace pro provádění stavby. Zejména se jedná o spolupráci při:

 • zadávání a tvorbě rozpočtů stavby,
 • spolupráci při výběru dodavatelů stavby či částí stavby,
 • dozor nad kvalitou provádění stavby, zpřesňování řešení při kontrolních dnech, řešení změn stavby, spolupráce s technickým dozorem investora, je-li na stavbě přítomen,
 • spolupráci se stavebníky při stavbě svépomocí,
 • uvedení stavby do provozu.

Fáze autorsko-technického dozoru je předpokladem pro kontrolu provádění stavby ke zvolenému cíli skrze soulad s prováděcí dokumentací. Je předpokladem pro vznik kvalitní a architektury a zaručení od studie předpokládaných vlastností stavby (zejména užitných, tepelně-technických a vzhledových).

Autorsko-technický dozor je povinný ze zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Především se jedná o kontrolu provádění stavby dle vydaného stavebního povolení.

Další související projekty a služby nad rámec běžné projektové dokumentace staveb

Hloubková analýza místa a vytvoření komplexního zadání

Pro vytvoření dostatečně podrobného zadání pro projekční práce, zejména pokud řešíme stavbu společně s dalšími prostory (zahrada apod.), začínáme společně s klienty participativní analýzou vnímání a vztahů v lokalitě a vazeb mezi aktivitami stavebního programu. Následně diskutujeme možnosti propojení těchto vstupů. Tento proces probíhá formou strukturovaných pracovních setkání na stavebním pozemku; je zásadní, aby se zúčastnili všichni budoucí uživatelé prostorů – rodina/y, zaměstnanci, žáci a učitelé...

Analýza místa

V rámci analýzy místa popisujeme hlavní pozitivní a negativní vjemy a pocity, které místo evokuje a co je způsobuje. Dále vliv historie místa na jeho současné vnímání a charakter. Zpočátku pracujeme všichni samostatně s pomocí pracovních listů, později diskutujeme a vytváříme společnou syntézu.

Analýza programu

Společně diskutujeme a formou provozního schématu vyjadřujeme vazby mezi požadovanými cílovými aktivitami zamýšlenými v domě, na zahradě či dalších prostorech.

Propojení místa a programu

K propojení vstupů obou předchozích analýz dochází formou společného interaktivního vytváření (variantního) uspořádání pozemku. Skupinám aktivit z funkčního schématu je v diskusi přiřazen žádoucí charakter a orientační potřebná plocha; tyto skupiny jsou poté reprezentovány barevnými papíry a společně rozmisťovány po pozemku. Výstup poslouží pro ujasnění očekávání jako podklad pro vytváření variant uspořádání pozemku, není finálním řešením.

Projekt zahrady / parteru

Návaznost stavby na pozemek řešíme v základu již ve studii. Je však možné odpočátku uvažovat o rozmístění aktivit na pozemku kolem stavby a na aktivity navázat návrhem parteru s ozeleněním. Mnohdy se samotná stavba se zelení přímo prolíná (popínavá zeleň, stínící zeleň na pergolách). Považujeme za přínosnější řešit dům se zahradou současně, nikoliv odděleně (navrhneme dům a zahradu pak už nějak doděláme).

K tomu slouží studie zahrady, realizační projekt zahrady a autorský dozor nad realizací zahrady. Tyto fáze korespondují s obdobnými fázemi stavby. Jejich upřesnění naleznete v nabídce Zahrady a krajina.

Projekt interiéru

Během vytváření projektové dokumentace směřujeme návrhem k řešení interiérů dle přání stavebníka.

Součástí prováděcího projektu může být i návrh interiérů. Ten lze řešit buď v rámci autorsko-technického dozoru (výběr povrchů a barev dle pokračující stavby), nebo samostatným projektem (varianty řešení, sjednocení interiérů v domě). Výhoda samostatného projektu je v komplexním řešení, jednotlivé součásti se neřeší až za běhu stavby, kdy na ně bývá méně času a mnohé se dořešit vůbec nestihne. Důsledkem bývá především vizuálně roztříštěnější vzhled a působení interiérů z důvodů oddělených rozhodnutí.

Interiér řešíme ve variantách, jeho součástí je především specifikace materiálového, barevného a strukturálního řešení.

Zpracování rozpočtu / výkazu výměr

Pro upřesnění ceny stavby můžeme zajistit vypracování rozpočtu. Protože se však cena stavby odvíjí od situace na trhu, lepší obraz o finální ceně stavby upřesní rozpočty stavebních firem.

Pokud je stavba realizována na klíč a je k dispozici podrobná prováděcí dokumentace, není třeba výkaz výměr zadávat, neboť firma naceňuje podle dokumentace. Pokud však dokumentace k dispozici není, případně pokud se stavebník chystá stavět postupně na fáze či částečně svépomocí, je nutné zadat firmám výkaz výměr s oddělenými položkami za cenu materiálu a montáž (stavebník tímto finančně ošetřuje pozdější změny materiálu a postupů). Dále je stavbu třeba fázovat podle logických stavebních celků, aby bylo možné vybírat firmy pouze na části staveb, neboť takto lze znatelně ušetřit na stavebních nákladech. Fázování a výkaz výměr je nutným předpokladem pro porovnatelnost rozpočtů.

Spolupráce při výběru dodavatele stavby / realizace

Na základě rozpočtů firem a jejich referencí doporučujeme stavebníkům výběr realizační firmy/firem, případně způsob výstavby, ať už jde o stavbu na klíč nebo postupné najímání firem.

Kontakty na firmy, se kterými máme dobré zkušenosti, předáváme stavebníkům pro poptávku během projektování stavby.

Workshopy a spolupráce při svépomocné výstavbě

Zejména u staveb z přírodních materiálů, kde se předpokládá vysoká míra svépomoci, zajišťujeme konzultace v rámci autorsko-technického dozoru.

Na stavbách navržených ze slaměných balíků rádi organizujeme workshopy pro další zájemce o přírodní stavitelství. Workshopy, převážně víkendové, doprovázíme přednáškami a fotografiemi z jiných realizací.