Přednádraží: brána do města

Návrh a vedení participace veřejnosti na architektonickém a dopravním řešení nové podoby a fungování prostoru přednádraží jako centrálního přestupního uzlu i důstojného veřejného prostoru.

V projektu jsme vedli participaci na tvorbě zadání. Úpravy přednádražního prostoru jsou nyní již realizovány a prezentovány například na stránkách atelieru Med Pavlík architekti.

Povaha prostoru přednádraží

Prostor přednádraží je specifický tím, že má řadu cílových skupin a potenciálních rovin využití a vnímání:

  • Prostor se týká většiny obyvatel Pardubic ve velmi úzkém smyslu – jako utilitární přestupní prostor, ve kterém hraje jeho organizace velkou roli na komfort MHD a tím nepřímo i život ve veřejném prostoru (komfortnější MHD přitáhne větší díl přepravní práce = městotvornost MHD ve srovnání a individuální automobilovou dopravou vytvoří lepší podmínky pro život ve veřejném prostoru.
  • Pro obyvatele Pardubic nemůže být standardním pobytovým prostorem (ale může být prostorem velmi specifickým); v pěšky snadno a rychle dostupném okolí není (a vzhledem k vytíženosti silničních komunikací, které tvoří bariéru, v dohledné době ani nebude) dostatek bydlících či pracujících obyvatel, kterým by jako pobytový sloužil. Zároveň člověk přestupující z vlaku nebo meziměstského autobusu na MHD v prostoru nečeká dlouho.
  • Naopak pro mimopardubické, kteří využívají přestupní místo (a čekají delší dobu), pobytovým prostorem být může (byť zatím není). A to za předpokladu, že jim nabídne vyhovující prostředí a aktivity, o které mají zájem.
  • Zároveň je pro mimopardubické vstupní branou do města – místem tvorby prvního dojmu z Pardubic. Dává tak (dnes nevyužitou) možnost svým pojetím prezentovat image Pardubic.

Hlavní cílové skupiny mající zájem na prostoru přednádraží jsou zejména angažovaná a odborná veřejnost, provozovatelé služeb na nádraží a představitelé samosprávy a státní správy.

První plánovací setkání – vnímání místa a cílové aktivity a image

První plánovací setkání proběhlo 25. června 2013 v restauraci přímo v nádražní budově.

Ve třech menších pracovních skupinách byly diskutovány následující tematické okruhy:

  • Jaké jsou vnímané současné hodnoty území? = Co ze současného stavu by se měli projektanti pokusit v návrhu zachovat nebo dále rozvíjet?
  • Jaké jsou vnímané současné problémy území? = Co by se měli projektanti pokusit návrhem řešit nebo alespoň neprohlubovat?
  • O jaké aktivity a služby je zájem? = Pro co by měli projektanti v návrhu udělat prostor – a to ve veřejném prostoru i v případných nových objektech?
  • Prostor před nádražím je bránou do města — zde si návštěvník vytváří první dojem o Pardubicích. Jakým způsobem se mu mají Pardubice představit? Jakou image města má prostor reprezentovat? = jaký první dojem cestujícího vycházejícího z nádražní budovy mají projektanti prostředky architektonické kompozice podpořit?
  • Má být v budoucnu prostor rozčleněný na části s různým charakterem? = Jak mají projektanti navržené řešení členit a jaké charaktery prostředky architektonické kompozice podpořit?

Dokončený výčet bodů ke každému okruhu poté účastníci ohodnotili prioritními body, aby byly výsledky roztříděny dle vnímané důležitosti.

Výstupy prvního plánovacího setkání – podklady pro tvorbu variant řešení

Vnímané hodnoty a problémy

Očekávání od cílového stavu – aktivity a charakter

 

Přiložený soubor projektu