Občané, architekti a veřejná správa: Určení rolí v participativních procesech

Participace veřejnosti, respektive uživatelů výsledného projektu, na navrhování a plánování je u nás vnímána jako stále důležitější téma. Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování v dobře strukturované diskusi, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a svých potřebách či mohou dávat zpětnou vazbu k variantám. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, nadšení a víra v transparentnost diskuse samy o sobě nestačí.

Autor: Petr Klápště

Tento text přináší základní orientaci v rolích v rámci procesu participace a pojmenovává hlavní chyby, kterých se dnes bohužel vyskytuje velké množství; nenahradí však nutné hlubší znalosti a zkušenost potřebné k naplánování participace.

 

Text vyšel v časopise Veřejná správa a je k dispozici na http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-architekti-a-verejna-sprava-urceni-roli-v-participativnich-procesech.aspx