Jizerská náves: projekt s participací veřejnosti

Návrh centrálního veřejného prostranství (i když ne úplně návsi) s tvůrčím veřejným workshopem ve stylu design charrette.

Autoři: Eva Klápšťová, Lenka Tomášová a Petr Klápště

POSTUP VZNIKU STUDIE S PARTICIPACÍ VEŘEJNOSTI

Studie vznikla na základě zapojení veřejnosti sestávajícího ze dvou plánovacích setkání pro širokou veřejnost a společného workshopu pro aktivnější a kreativnější zájemce z řad obyvatel. Na prvním plánovacím setkání proběhlo společné zhodnocení současného stavu – co je pozitivní, funguje a je dobré zachovat nebo rozvíjet a co je problematické a je třeba řešit; a dále pro jaké aktivity by v budoucnu měl být na návsi prostor a jak by měla náves na návštěvníka působit.

Do společné tvorby návrhů se v průběhu jedné celé soboty zapojili především aktivní a angažovaní obyvatelé.  Na podkladě společných úvah na workshopu i rozvíjení myšlenek z komentářů jsme v architektonickém týmu vytvořili prezentaci tří variant řešení.

Cílem druhého setkání bylo detailně ohodnotit vzniklé varianty. Pracovalo se opět ve skupinách, které popsaly pozitiva a negativa jednotlivých variant. Na podkladě výsledků byla vytvořena finální studie, ještě v detailech konzultovaná se zastupiteli obce.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU

Jako jedno z největších negativ stávajícího prostoru byla hodnocena jeho nečitelnost a roztříštěnost. Návrh proto stávající aktivity uspořádává do dílčích prostorů / zón obdobného charakteru (univerzální volný prostor pro akce a sport, dětské hřiště, okolí vodního prvku, expozice). Altán na pomezí zón je doplňuje a vzájemně provazuje. Sjednocení návsi jako celku je dosaženo pomocí výsadeb a použitých materiálů. Ze setkání s veřejností vyplynulo, že náves by měla mít spíše venkovský a přírodní charakter, s odkazem na Jizerské hory. To se projevuje jak v užitých materiálech pro architektonizované prvky (žulové zídky, dlažba žulová divoká mozaika, haťový chodník) tak ve výsadbách stromů (břízy, jeřáby, javory) a bylin (vřesovištní zákoutí a květnatá louka).

Přiložený soubor projektu