Urbanismus a územní plánování

Návrhy veřejných prostorů a urbanistické a územně plánovací úlohy zpracováváme s participací veřejnosti, tak aby návrh nebo plán co nejlépe naplňoval potřeby komunity. Jako zásadní a nedílnou součást plánování vnímáme iniciování nápadů a budování partnerství, regulace sama o sobě nestačí; proto naši práci obohacujeme o postupy strategického plánování. Snažíme se navrhovat řešení, která jsou nenáročná na údržbu a příznivě ovlivňují mikroklima v sídle a podporují aktivity ve veřejném prostoru. Protože urbanismus a územní plánování jsou velmi komplexní disciplíny, rádi pracujeme v širším týmu s dalšími partnery.

Standardy

Komunikace — za důležitou podmínku kvality návrhu považujeme komunikaci a to zejména v úvodních fázích projektu. Jako první krok na počátku prací zajistíme interaktivní odpolední seminář pro zastupitele a zájemce z řad občanů. Účastníky na něm formou prezentace ukážeme základní kroky přípravy územního plánu a hlavní věcné okruhy a poté nabídneme možnost vyzkoušet si proces pořizování územního plánu prakticky formou hry s hraním rolí na příkladu modelového městečka. V průběhu dále diskutujeme rozpracovanost s představiteli obce a hlavními vlastníky pozemků.

Ekonomika provozu — rozvoj obce (nová zástavba, komunikace, inženýrské sítě, veřejné prostory) svým charakterem předurčuje budoucí náklady na údržbu. Proto je vždy třeba zvažovat ekonomickou stránku budoucího rozvoje, i v situaci, kdy vstupní investici provede soukromý investor. Zkušenosti s navrhování veřejných prostorů a strategickým plánováním nám umožňují tuto rovinu reflektovat a s představiteli obce ji diskutovat a promítnout do návrhu.

Plán se tvoří pro budoucnost. Měl by proto předjímat budoucí trendy a být na ně připraven. Jedním z rostoucích trendů jsou úspory energie, obnovitelné zdroje energie a využívání přírodních procesů v technické infrastruktuře. Protože máme v atelieru Nature Systems zkušenost s navrhováním pasivních domů, umíme vytvořit regulativy usnadňující jejich projektování na jedné straně a pomáhající zachovat ráz obce na druhé straně. Jsme také schopni předjímat negativní dopady některých obnovitelných zdrojů na ráz krajiny a regulací v územním plánu jim předcházet.

Právní jednoznačnost — územní plánovací dokumentace je de facto právním dokumentem. Na jejím základě by mělo docházet k předvídatelnému a bezrozpornému rozhodování v území při územních řízeních. Pokud dojde ke konfliktu, musí obstát při soudním přezkumu. Proto regulativy musí být jednoznačně a exaktně formulovány. Abychom v tomto měli jistotu, námi navržené regulativy kontroluje právník.

Geoinformatika — územně plánovací dokumentace plán zpracováváme s našimi partnery z atelieru www.digitálnígrafika.cz v prostředí geografických informačních systému (GIS) konkrétně v programech ESRI ArcGIS a doplňkově Manifold GIS. Používáme vlastní skripty pro vektorizaci rastrových map. To umožňuje mimo jiné:

  • Pružně reagovat na změny v průběhu práce a snadno přitom generovat bilanční výpočty a různé simulace a kalkulace.
  • Vytvořit z návrhu snadno interaktivní internetovou mapovou aplikaci k prohlížení plánů.
  • Exportovat návrh snadno do datových modelů krajů.