Průběh návrhu a realizace stavby - co vás čeká při spolupráci s námi

Návrh stavby / studie

Návrh stavby zahájíme konzultacemi a sezeními nad Vašimi představami o projektu. Navštívíme Váš pozemek a společně zhodnotíme jeho pozitiva, negativa a potenciál, abychom zachytili kontext prostředí, do kterého navrhujeme. Předáme Vám veškeré informace nutné pro Vaše relevantní rozhodování během procesu návrhu, zejména v oblasti vzájemného vztahu prostorového členění, konstrukčního systému a nákladů. Pro pochopení používáme a sdílíme zkušeností z jiných obdobných realizací.

Po vzájemném předání informací Vám navrhneme koncepční varianty řešení, které dále aktualizujeme a zpřesňujeme v dalších krocích. Konzultujeme nad 2D schematickými skicami, zpočátku ručně kreslenými. Po schválení finální koncepce přeneseme návrh do digitální podoby, abychom mohli konzultovat také nad 3D modelem stavby a procházet se v okolí a interiérech.

Výsledek návrhu stavby – studie bude dispoziční řešení stavby včetně ověření rozmístění nábytku, objemové řešení budovy a výtvarné řešení fasád. V návrhu již počítáme se zvolenou konstrukcí stavby, pro niž bude návrh optimalizován.

Společně se stavbou Vám navrhneme také další prostory a stavby na pozemku, zejména ty, které se týkají navazujícího stavebního řízení.

Již ve studii Vám objekt zoptimalizujeme z hlediska tepelných ztrát v PHPP tak, aby byla maximálně využita beznákladová či ekonomická řešení pro snížení tepelných ztrát stavby. Zejména se jedná o orientaci stavby, skladby konstrukcí nebo tvarovou efektivitu a řešení okenních otvorů. Součástí projektu je pak protokol o energetických potřebách navržené stavby.

Projekt pro územní řízení

Projekt slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí a přikládá se k žádosti o jeho vydání. V projektu pro územní řízení definujeme účel stavby, její dispoziční a tvarové řešení a související nároky na správce inženýrských sítí. Vychází ze schválené územně-plánovací dokumentace a z požadavků investora i jiných subjektů, kterých se uvažovaná stavba bude týkat.

Součástí projektu je mimo stavební části také řešení inženýrských sítí, požární ochrana budovy a další projekty dle složitosti a nároků stavby. V této fázi spolupracujeme s inženýry, kteří se podílí také na následné fázi vytváření dokumentace pro stavební řízení, čímž zajišťujeme kontinuity návrhu a řešení.
U menších staveb, například rodinných domů, lze většinou tuto dokumentaci sloučit s dokumentací pro stavební řízení.

Projekt pro stavební řízení

Projekt pro stavební povolení vyřešíme v návaznosti na studii nebo projekt pro územní řízení. Zahrnuje veškeré stavby či úpravy na pozemku, které vyžadují povolení ve stavebním řízení. Projekt vydáváme v potřebné podrobnosti dle Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném novelizovaném znění.

Veškeré projekty infrastruktury (vodovod a kanalizace vč. přípojek, elektro, řízené větrání, vytápění stavby) řešíme u rodinných domů jednostupňově, aby podle nich již bylo možné technické zařízení budov realizovat. Tato volba vede jednoznačně ke snížení Vašich nákladů na projektovou dokumentaci. Zároveň připravujeme se specialisty projekt tak, aby bylo možné žádat o dotační tituly Zelená úsporám, Dešťovka a podobně.

Při jednání se stavebním úřadem a jinými účastníky během stavebního řízení Vám budeme v potřebné míře asistovat, aby průběh řízení byl co nejhladší, a to telefonicky či osobně dle míry závažnosti. Pokud si budete přát, můžeme Vám vyřízení stavebního povolení zajistit.

Projekt pro stavební povolení nebereme jako nutnou součást řešení stavby dané zákonem, ale příležitost ke kvalitní koordinaci spolupracujících profesí a stavebního řešení. Z těchto důvodů pracujeme na projektu sami a zpřesňujeme ho bez předávání dalším osobám.

Projekt pro provádění stavby

Pokud jsou projekty vnitřní i vnější infrastruktury řešeny jednostupňově, týká se projekt pro provádění stavby pouze stavební části a zpřesnění statického řešení.
Prováděcí projekt zahrnuje dopracování návrhu stavby do finální fáze. Obsahuje dopodrobna specifikovanou konstrukci, stavební výkresy a stavební detaily včetně určení všech materiálů mimo povrchových úprav v interiéru.

Projekt slouží pro:

  • Přesný výkaz výměr a možnost porovnatelnosti rozpočtů stavebních firem, pokud si objednáte také slepý výkaz výměr.
  • Výběr stavební firmy, je-li stavba stavěna na klíč. Zde slouží dokumentace pro přesné nacenění stavby, takže při změnách na stavbě např. v materiálech je zřejmý i rozdíl cen jednotlivých řešení. Na podrobné dokumentaci je možné postavit dobrou smlouvu a vyhnout se pozdějšímu placení tzv. víceprací.
  • Výběr více stavebních firem, je-li stavba realizována větším množstvím jednotlivých smluv. V tomto případě slouží dokumentace nejen jako přesný podklad pro realizaci, ale také jako podklad pro pochopení stavby jako celku. Práce jednotlivých firem potom vedou k Vámi a architektem zvolenému výsledku. Bez dokumentace se stavba často stává místem experimentů firem s rizikem narušení vlastností již provedených částí stavby. Mnohdy také dochází k degradaci užitných vlastností celé stavby kvůli nepochopení celku.
  • Stavbu svépomocí či částečnou stavbu svépomocí. Umožňuje Vám bez potřebného know-how pochopit celek stavby a směřovat jeho úsilí z hlediska získávání informací správným směrem. Dokumentace zajišťuje, že klíčové body stavby nebudou opomenuty. Dokumentace pro provedení stavby je v případě svépomocné práce řešena v menším rozsahu, tím častěji ji ale doplňujeme osobními konzultacemi.

Prováděcí projekt není výrobní dokumentací, kterou na základě prováděcího projektu vypracovává dodavatel stavby nebo jednotlivého řešení. Především se jedná o konkrétní výrobky dodávané na stavbu (okna, schodiště apod.).

Ručíme za všechna řešení a detaily uvedené v prováděcí dokumentaci svým podpisem a razítkem autorizovaného architekta. V případě chybné volby detailu je stavebník oprávněn požadovat náhradu škody, krytou díky profesnímu pojištění architekta.

Autorsko-technický dozor stavby

Do této fáze zahrnujeme spolupráci s Vámi po předání dokumentace pro provádění stavby. Zejména se jedná o spolupráci při:

  • zadávání a tvorbě rozpočtů stavby,
  • spolupráci při výběru dodavatelů stavby či částí stavby,
  • dozoru nad kvalitou provádění stavby, zpřesňování řešení při kontrolních dnech, řešení změn stavby a spolupráce s technickým dozorem investora, je-li na stavbě přítomen,
  • spolupráci přímo s Vámi, pokud se rozhodnete stavět svépomocí,
  • uvedení stavby do provozu.

Fáze autorsko-technického dozoru je předpokladem pro kontrolu provádění stavby ke zvolenému cíli skrze soulad s prováděcí dokumentací. Je předpokladem pro vznik kvalitní a architektury a zaručení už od studie předpokládaných vlastností stavby (zejména užitných, tepelně-technických a vzhledových). Nikoliv nadarmo naše stavby dopadají ve finále tak, jak bylo navrženo už ve studii.