Příprava zadání územního plánu Města Třebenice s občany

Analýza hodnot a problémů území a tvorba rozvojové vize města pro zadání územního plánu s participací veřejnosti.

vedení projektu Petr Klápště, spolupráce prof. Karel Maier, Eva Klápšťová a Lucie Tomcová

Základem pro kvalitní územní plán je kvalitní zadání postavené na šířeji sdílené vizi rozvoje. Aby toho bylo dosaženo, byli do tvorby zadání územního plánu Města Třebenice zapojeni občané formou tří na sebe navazujících plánovacích setkáních.

1. plánovací setkání – přípravný seminář

Cílem prvního setkání bylo seznámit s procesem vzniku územního plánu. V první části prof. Karel Maier v přednášce vysvětlil, co je (a není) možné od územního plánu očekávat, jak probíhá proces jeho vzniku a jak se vztahuje k dalším územně plánovacím podkladům a dokumentacím. V druhé části si potom mohli přítomní formou simulační hry „Máme plán“ vyzkoušet proces vzniku územního plánu v modelovém městě a poučit se z chyb a typických situací, které se ve hře staly.

2. plánovací setkání – hodnoty a problémy

Druhé setkání se věnovalo analýze současného stavu Třebenic. Nejdříve každý sám v pracovním listu a poté společně v pracovních skupinách nad mapou jsme se zamýšleli nad tím, jaké hodnoty a problémy dnes v Třebenicích jsou. Poté, co se pracovní skupiny navzájem seznámily s výsledky své práce, došlo ještě na hodnocení hodnot a problémů dle priorit. Na závěr proběhla krátká prezentace se zadáním, jak se připravit na příští setkání: jak přemýšlet o budoucích trendech a jejich možných dopadech na Třebenice.

3. plánovací setkání – trendy a vize

Na posledním plánovacím setkání se diskutovaly dopady trendů, které přítomní zhodnotili jako do budoucnosti pravděpodobné. Vznikl tak soubor příležitostí a hrozeb pro budoucí rozvoj města. Na podkladě všech dosavadních zkušeností byla nakonec formou „sloganů“ naformulována rozvojová vize města a vymezeny prostory, jejichž úspěšné řešení v územním plánu je pro naplnění vize klíčové.

Přiložený soubor projektu