Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

 

Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. — analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace. Je členem Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Vzdělání

V roce 2006 absolvoval magisterské studium na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Jako diplomovou práci zpracoval regionální územní studii Euroregion Nisa – potenciály rozvoje v integrované Evropě a jejich využití v prostorové koncepci libereckého regionu. V roce 2014 získal doktorský titul taktéž na FA ČVUT, v disertační práci se zabýval faktory úspěšnosti participace veřejnosti na rozvoji územní.

Praxe

Během magisterského studia se podílel na zpracovávání územních plánů vedených Karlem Maierem a Ivanem Kaplanem (Agora Studio). Po magisterském studiu tři roky vedl projekty s participací veřejnosti ve firmě ProstorPlus.EU s.r.o., poté se vydává vlastní cestou. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, kde vyučuje územní plánování. Je garantem předmětu Územní plánování II — Analýzy území, kde se snaží vést studenty k propojování územního a strategického plánování. Podílí se na výzkumných projektech zabývajících se udržitelným rozvojem území. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady mezinárodního výzkumného projektu Urbspace: Urban spaces — enhancing the attractiveness and quality of the urban environment (nominován Nadací Partnerství). V roce 2011 spoluzakládá atelier Nature Systems, kde se věnuje zejména vedení projektů s participací veřejnosti / uživatelů všetně facilitace plánovacích setkání a dále vzdělávání, kunzultačním službám a koučování v této oblasti.

Od listopadu 2018 je uvolněným radním pro územní a strategické plánování a participaci Statutárního města Jablonec nad Nisou a praxi se věnuje omezeně.

Neziskové aktivity

Dlouhodobě působí ve skautské organizaci Junák – český skaut, z. s., nejprve jako vedoucí, později jako instruktor vzdělávacích akcí. Od roku 2005 je členem metodické skupiny Náčelnictva Junáka pro nový výchovný program, kde  garantuje klíčové kompetence v oblasti environmentální výchovy a výchovy k občanství. Spoluvytvářel novou skautskou stezku a napsal řadu metodických textů k volnočasové pedagogice (viz publikace níže). V roce 2003 stál u zrodu společného vzdělávacího projektu Junáka a FP TUL “Kurzy globální výchovy”, který do roku 2009 organizačně vedl.

V roce 2012 byl přizván do Pražského urbanistického kroužku — odborné platformy pražských neziskových organizací, která usiluje o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu.
 

 

Publikace – participace, urbanismus a územní plánování

Články
KLÁPŠTĚ, Petr; BEČKA, Marek; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Jak uvažovat o budoucnosti suburbií. Urbanismus a územní rozvoj, roč. 15. č 5, s. 49-54. ISSN 1212-0855.

KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr. Public participation in response to some problems of regional planning in the Czech Republic. Journal of Landscape Studies. 2010, roč. 3, č. 2-3, s. 105-113. ISSN 1802-3649.
KLÁPŠTĚ, Petr. Ekologické a sociální výzvy doby. Architekt. 2010, roč. 56,  č. 5, s. 98-99. ISSN 0862-7010.
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Územní studie Střela aneb participace veřejnosti na regionálním projektu. Zahrada-park-krajina, 2008, roč. 17, č.  3-4, s. 22-27. ISSN 1211-1678.
Kapitoly v knize

KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr; ŘÍHA, Miloš. Vnímání a využití krajiny staro- a novousedlíky v suburbánní zóně Prahy: případová studie Zlatníky – Hodkovice. In Ouředníček, Martin; Špačková, Petra; Novák, Jakub (eds.). Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013. s. 175-199. ISBN 978-80-200-2226-4

KLÁPŠTĚ, Petr. Participace jako nástroj udržitelného plánování a odstraňování disparit v území. In Maier, Karel. (ed.) Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. s. 224-249. ISBN 978-80-247-4198-7.

BEČKA, Marek; KLÁPŠŤOVÁ, Eva; KLÁPŠTĚ, Petr. Hodnoty území. In Maier, Karel. (ed.) Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. s. 70-96. ISBN 978-80-247-4198-7.

MAIER, Karel; KLÁPŠTĚ, Petr. Úvod – udržitelný rozvoj. In Maier, Karel. (ed.) Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. s. 11-34. ISBN 978-80-247-4198-7.

KLÁPŠTĚ, Petr. Urbanistické, sociální a ekonomické souvislosti. In Manuál energeticky úsporné architektury. Editoři kapitol Jan Bárta, Aleš Brotánek, Josef Horný, Pavel Kecek, Miloš Solař, Petr Všetečka, Koncepce publikace Tomáš Jiránek, Petr Všetečka. Praha: Státní fond životního prostředí, 2010. s. 93-100. ISBN 978-80-904577-1-3.

KLÁPŠTĚ, Petr. Úspory energie v urbanismu. In Manuál energeticky úsporné architektury. Editoři kapitol Jan Bárta, Aleš Brotánek, Josef Horný, Pavel Kecek, Miloš Solař, Petr Všetečka, Koncepce publikace Tomáš Jiránek, Petr Všetečka. Praha: Státní fond životního prostředí, 2010. s. 22-25. ISBN 978-80-904577-1-3.
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Participativní navrhování a plánování a průmyslové dědictví. In Fragner, Benjamin; Valchářová, Vladislava. (ed.) Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2010. s. 27-31.  ISBN 978-80-01-04521-3.
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. POLÁČKOVÁ, Vlasta. Zkušenosti z hodnocení krajiného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. In Vorel, Ivan; Kupka, Jiří. (ed.) Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Praha: ČVUT, 2010. s. 156-165. ISBN 978-80-01-04537-4.
POLÁČKOVÁ, Vlasta. KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Řešení krajiny v územní studii. In Vorel, Ivan; Kupka, Jiří. (ed.) Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Praha: ČVUT, 2010. s. 144-155. ISBN 978-80-01-04537-4.
Příspěvky v konferenčních sbornících
KLÁPŠTĚ, Petr. Partizipation in der Raumplanung – Rahmen, Möglichkeiten und realität. In: Deutsch-Polnisch-Tschechische Planungsstrategien im Vergleich. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2011. s. 47-78. ISBN 978-83-89838-18-6
KLÁPŠTĚ, Petr; ŘÍHA Miloš; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zlatníky – Hodkovice: Charakteristika a preference staro- a novousedlíků. In KÖRNER, Milan (ed.). Suburbanizace. Brno: ÚÚR, 2009. s. 80-88. ISBN 978-80-87318-03-4
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zkušenosti z hodnocení krajinného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. In: DROBILOVÁ, Linda. Venkovská krajina 2010. Kostelec nad Černými lesy:  Lesnická práce, 2010. s. 276-282. ISBN 978-80-87154-43-4
KLÁPŠTĚ, Petr; KLÁPŠŤOVÁ, Eva. Zájem staro- a novousedlíků o krajinu v suburbanizační zóně Prahy, případová studie Zlatníky – Hodkovice. In: DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy:  Lesnická práce, 2009. s. 100-105. ISBN 978-80-87154-65-6
KLÁPŠTĚ, Petr.  “Máme plán” aneb zapojení občanů do územního plánování. In: Mysli globálně, jednej lokálně. Praha: TDC, 2007. s. 49-52.

Publikace – pedagogika

Monografie, metodické publikace
KLÁPŠTĚ, Petr; HOŘAVOVÁ, Kateřina; BEČKA; Marek. Svět okolo nás. Praha: TDC, 2008. 112s. ISBN 978-80-86825-31-1.
KLÁPŠTĚ, Petr (ed); Příroda kolem nás. Praha: TDC, 2008. 112s.
ČINČERA, Jan; KLÁPŠTĚ, Petr; MAIER, Karel. Hry a výchova k občanské společnosti. Praha: BEZK, 2005. 97s. ISBN 80-239-5144-0.
Články
KLÁPŠTĚ, Petr. Jak se neupovídat k smrti. Skauting, roč. 2008, tematické číslo, s. 45-53. ISSN 1210-9827
Příspěvky v konferenčních sbornících
KLÁPŠTĚ, Petr.  Výchova k občanství a environmentální výchova v Novém výchovném programu Junáka. In: ČINČERA, Jan. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno: Tribun EU, 2009 s. 62-69. ISBN 978-80-7399-611-6.
KLÁPŠTĚ, Petr.  Projekt “Nový skautský program” — cílové environmentální kompetence. In: ČINČERA, Jan. (ed.) Environmentální výchova: nové cesty. Konference a workshop. Sedmihorky 11.-13.9.2006. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 37-42. ISBN 978-80-7372-164-0.