Co Vám kromě běžných projektových fází nabízíme?

Projektová dokumentace a autorsko-technický dozor

Provedeme Vás celým procesem navrhování, od studie přes správní řízení až po realizační projekt. Projektové fáze jsou blíže popsány zde. Na námi navržených stavbách Vám rádi nabídneme i autorsko-technický dozor, abyste si byli jisti, že stavba probíhá k Vaší budoucí spokojenosti. Zároveň můžeme společně s Vámi a stavební firmou doladit detaily, které vždy rozhodují o výsledné kvalitě a estetice.

Optimalizace projektu v PHPP

PHPP – Pasivhaus Projektierungs Paket – je praxí ověřená metodika pro simulaci energetického chování budoucí stavby, schopná pracovat s minimálními nuancemi u staveb s nízkými tepelnými ztrátami. Pro naše klienty řešíme optimalizaci stavby již ve fázi studie stavby.

Uvažujete-li například o rekonstrukci objektu, posoudíme Vám možná řešení a varianty z tepelně-technického a finančního hlediska. Zároveň řešíme zachování či vytvoření příjemného vnitřního klimatu tak. Na základě těchto variantních koncepcí se můžete relevantně rozhodnout, jak s objektem naložit.

Inženýring

Jste-li naším klientem a nechcete-li se zabývat správními procesy při získávání stavebního povolení nebo procházet složitým územním řízením, můžeme Vám položit na stůl projekt společně s s rozhodnutím stavebního úřadu.

Hloubková analýza místa metodou Christophera Daye a vytvoření komplexního zadání

Pro vytvoření dostatečně podrobného zadání pro projekční práce, zejména pokud řešíme stavbu společně s dalšími prostory (zahrada apod.), nabízíme standardně participativní analýzu vnímání a vztahů v lokalitě a vazeb mezi aktivitami stavebního programu. Následně diskutujeme možnosti propojení těchto informací, vjemů a pocitů. Tento proces probíhá formou jednoho nebo více setkání na stavebním pozemku. Je zásadní, aby se hodnocení zúčastnili všichni budoucí uživatelé prostorů – rodina/y, zaměstnanci, žáci a učitelé a podobně.

V rámci analýzy místa popisujeme hlavní pozitivní a negativní vjemy a pocity, které místo evokuje a co je způsobuje. Dále vliv historie místa na jeho současné vnímání a charakter. Zpočátku pracujeme všichni samostatně s pomocí pracovních listů, později diskutujeme a vytváříme společnou syntézu. Formou provozního schématu vyjadřujeme vazby mezi požadovanými cílovými aktivitami zamýšlenými v domě, na zahradě či dalších prostorech.

K propojení vstupů obou předchozích analýz dochází formou společného interaktivního vytváření (variantního) uspořádání pozemku. Skupinám aktivit z funkčního schématu je v diskusi přiřazen žádoucí charakter a orientační potřebná plocha; tyto skupiny jsou poté reprezentovány barevnými papíry a společně rozmisťovány po pozemku. Výstup poslouží pro ujasnění očekávání jako podklad pro vytváření variant uspořádání pozemku.

Participativní navrhování

Participaci uživatelů/veřejnosti považujeme za klíčovou pro kvalitu i realizovatelnost u projektů veřejných prostorů, urbanismu i budov s větším počtem uživatelů (školy, školky, klubovny, kanceláře). Dokážeme navrhnout proces zapojování veřejnosti a facilitovat veřejná setkání či pracovní skupiny. Návrh a vedení participace zajišťujeme i pro jiné architektonické ateliery. Nabízíme obcím zpracování zadání územního plánu či veřejné architektonické soutěže s participací veřejnosti.
S participací máme dlouholeté zkušenosti. Příklady využití najdete mezi našimi projekty.

Projekt zahrady / parteru

Návaznost stavby na pozemek Vámi řešíme v základu již ve studii. Protože máme v týmu zahradní architektku, je možné od počátku uvažovat o rozmístění aktivit na pozemku kolem stavby a navázat návrhem parteru s ozeleněním. Mnohdy se samotná stavba se zelení přímo prolíná (popínavá zeleň, stínící zeleň na pergolách). Považujeme za přínosnější řešit dům se zahradou současně.

K tomu slouží studie zahrady, realizační projekt zahrady a autorský dozor nad realizací zahrady. Tyto fáze korespondují s obdobnými fázemi stavby.

Projekt interiéru

Už od prvních sezení s Vámi zachytáváme Vaše představy o interiérech stavby a směřujeme konstrukčním návrhem k řešení interiérů dle Vašeho přání.
Interiér pak lze řešit v rámci autorsko-technického dozoru. Jde zejména o základní doporučení z hlediska dobré uživatelnosti (rozmístění nábytku apod.) a výběr povrchů a jejich barev. Doporučujeme však promyslet interiér předem v samostatném projektu. Dostanete ke zvážení různé varianty, ve kterých řešíme individuálně jednotlivé prostory při zachování jednotné linky působení stavby. Nenecháme Vás zabřednout do dortů od pejsků a kočiček. Výhoda samostatného projektu je v komplexním řešení. Jednotlivé součásti se neřeší až za běhu stavby, kdy na ně bývá méně času a mnohé se dořešit vůbec nestihnou. Důsledkem bývá především vizuálně roztříštěnější vzhled a působení interiérů z důvodů oddělených rozhodnutí.

Zpracování rozpočtu / výkazu výměr

Pro upřesnění ceny Vám zajistíme zpracování výkazu výměr a slepého rozpočtu ve kterékoliv fázi navrhování. Spolupracujeme s ověřeným rozpočtářem, který naše realizace zná a umí jim přizpůsobit reálnou cenu. Výsledek slouží jako podklad pro nacenění stavby firmami v průběhu výběrového řízení a pro Vaši představu, zda se firma pohybuje v reálných částkách.

Spolupráce při výběru dodavatele stavby / realizace

Předáme Vám kontakty na firmy, se kterými máme dobré zkušenosti. Provedeme Vás výběrem firmy na základě rozpočtů a doporučíme vhodného realizátora stavby, ať už se jedná o stavbu na kláč, nebo postupné najímání stavebních firem.