Firemní zahrada navržená s participací zaměstanců

Zahrada firmy navržená s participací zaměstanců s prvky aktivního odpočinku a komunitního zahradničení.

Autoři: Eva Klápšťová, Lucie Medková

Zapojení zaměstnanců na tvorbě návrhu

Jako první proběhlo setkání nad upřesněním zadání. Prvním krokem byla analýza stavu — účastníci nejprve s pracovním listem procházeli zahradu a zaznamenávali pocity, smyslové vjemy a asociace (negativní či pozitivní). Toto hodnocení prostoru se stalo podkladem společné pojmenování problémů k řešení a hodnot prostoru zahrady k rozvíjení. Po zhodnocení současného stavu jsme se zaměřili na fungování a charakter zahrady v budoucnosti. Účastníci setkání v průběhu brainstormingu navrhovali jednotlivé aktivity, které by v zahradě rádi dělali a po brainstormingu jim přidělili prioritu. Následně byl na podkladě inspiračních fotografií diskutován cílový charakter.

Na podkladě setkání byl vytvořen webový dotazník, který doplnil vstupy ze setkání i od zaměstnanců, kteří se ho nezúčastnili.

Na podkladě výsledků z prvního plánovacího setkání a z dotazníkového šetření byly navrženy tři varianty řešení prostoru zahradu (popis variant viz dále). Tato řešení byla představena na druhém plánovacím setkání. Nad variantami proběhla diskuze a byla navržena závěrečná doporučení pro finální variantu.

Pracovní varianty

Varianta zelený baldachýn

Hlavním motivem návrhu je lehká konstrukce z nerezové sítě s pnoucími rostlinami, která tvoří pohledové odclonění parkujících aut při výhledech z kanceláří a zároveň vytváří žádoucí přistínění parkujících automobilů. Motiv pohledových clon z pnoucích rostlin se opakuje na lankové treláži u západní terasy a v prostoru dvorku, kde se zeleň šplhá až k ochozu v prvním patře.

V prostoru dvorku vzniká v návaznosti na jednací místnost nová dřevěná terasa určená pro neformální setkávání více lidí, členěná vyvýšenými dřevěnými bloky k sezení a zapuštěnými vegetačními plochami s malými stromy. Zpevněné plochy jsou zracionalizovány – zmenšeny na nutnou užitnou velikost, aby se získal prostor pro stromy s podrostem trvalek. Trvalkový podrost je navržen také jako podsadba vzrostlých stromů u stávajících západní terasy. V blízkosti této terasy je u kuchyně umístěn vyvýšený záhon (německá kupa) určený pro pěstební účely. Severní svažitá část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květnatou loukou a roztroušenými solitérními dřevinami, doplněná vyhlídkovou terasou.

Varianta březový háj s travinami

Charakter větší části zahrady určují skupiny bříz v severní svažité části zahrady s travinami s charakterem prérie. Stromy přechází i do prostoru parkoviště, kde je díky zmenšení šířky parkovacích stání získán nový prostor pro jejich výsadbu, a kde se uplatní jako stínící a pohledově clonící prvky.

Nové zpevněné plochy jsou tvořeny velkoformátovou betonovou dlažbou usazenou do drobných říčních oblázků. Západní část zahrady u stávávající terasy je řešena jako klidová, barevná, květinová. Podél dlažby je u terasy ponechán pruh oblázků tvořící Priesnitzův chodník pro masáž plosek nohou po dlouhé sedavé práci. Kuchyňská zahrada má podobu záhonů v úrovni terénu mezi bylinkami. Pohledové odclonění terasy od okolí vytváří paravánová stěna. Dominantním prvkem jižní části dvorku je architektonizovaná vyvýšená vodní nádrž napájená dešťovou vodou. Prostory kolem přízemních jednacích místností a kolem recepce jsou dotvořeny mobilní zelení ve velkých kontejnerech a pnoucími rostlinami.

Varianta sad a vinice

Návrh odkazuje a rozvíjí místní historický motiv vinice a sadu v severní části zahrady na jihozápadním svahu. V sadu lze umístit venkovní sedací pytle a do budoucna i závěsné houpací sítě. Motiv ovocných dřevin přechází ze sadu do parkovací plochy. Prostor potřebný pro stromy je získán převedením kolmých parkovacích stání na šikmá.

U stávající terasy v západní části zahrady vznikají protahovací prvky – hrazda, balanční šlapáky. V blízkosti terasy u kuchyně jsou navrženy vyvýšené pěstební záhony (se zpevněnými boky). V okolí těchto záhonů lze pěstovat bylinky pro vůni i potřeby kuchyně.

V návaznosti na společenskou místnost vzniká v jižní části dvorku přírodní plocha ze stínomilných trvalek a stromů, které vnáší přírodní hmotu i do vyšších pater. Trvalkové výsadby pod stromy se opakují i u menšího parkoviště na dvorku. Na budově naproti konferenční místnosti jsou navrženy popínavé rostliny oživující fasádu budovy.

Finální řešení

Finální verze vychází z varianty Zelený baldachýn. Využívá motivu nerezové sítě s pnoucími rostlinami, květnaté louky na severu, dřevěné terasy u jednací místnosti i doplnění stromů a racionalizace zpevněných ploch umožňující nové trvalkové záhony a zasazení stromů stínících parkování.

U stávající západní terasy byly doplněny protahovací prvky – dřevěná kláda, kuláče zapuštěné do země a zpevněný kopeček. Tato balanční stezka navazuje na Priesnitzův chodník a vytváří tak určitý okruh. Priesnitzův chodník je tvořen drobnými říčními oblázky a vede podél cesty spojující západní terasu s parkovištěm tvořené velkoformátovou betonovou dlažbou. Část zahrady u kuchyně je určena pro vyvýšené záhony (se zpevněnými boky) pro pěstební účely. Severní svažitá část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květnatou loukou a roztroušenými solitérními dřevinami. Na louce lze umístit venkovní sedací pytle a lavičky.